Thông tin luận án của NCS Ngô Thị Mỹ

ON Thứ Sáu 24 Tháng Sáu 2016. Posted in

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam”

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Mã số: 62.62.01.15

Họ và tên NCS: Ngô Thị Mỹ

Khóa đào tạo: 2012-2015

Người hướng dẫn khoa học:  1. TS. Trần Nhuận Kiên

 1. PGS.TS. Trần Chí Thiện

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

 1. Luận án đã xây dựng được khung phân tích về các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản. Khung phân tích bao gồm những nhân tố mới như diện tích đất nông nghiệp.
 2. Luận án đã phát triển mô hình trọng lực mở rộng để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản nói chung và một số nông sản nói riêng của Việt Nam.
 3. Bằng việc sử dụng phương pháp kinh tế lượng phù hợp, luận án đã tìm ra một số nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản nói chung, ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo và cà phê nói riêng của Việt Nam như GDP, dân số, diện tích đất nông nghiệp, tỷ giá hối đoái, độ mở của nền kinh tế và các thành viên của WTO, APEC.
 4. Trên cơ sở phân tích bối cảnh quốc tế kết hợp với những khó khăn, hạn chế trong xuất khẩu nông sản, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam đến năm 2020.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Những kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho những nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, giảng viên và người học thuộc chuyên ngành nghiên cứu của đề tài. Đồng thời, đây cũng là căn cứ quan trọng để đưa ra những ứng xử phù hợp cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản.

Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong chủ đề này bao gồm:

– Luận án chưa thể đánh giá được ảnh hưởng của một số nhân tố trong mô hình trọng lực mở rộng như chất lượng nông sản, chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, các rào cản thương mại.

– Luận án chưa thể đưa ra đánh giá về sự tương tác giữa các biến độc lập trong mô hình.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation titleA Study on Factors Affecting Vietnam’s Agricultural Product Exports

Major: Agricultural Economics

Code: 62 62 01 15

Ph.D candidate: Ngo Thi My

Training course: 2012-2015

Scientific supervisors: 

 1. Tran Nhuan Kien, Ph.D.
 2. Prof. Tran Chi Thien, Ph.D.

Training institution: College of Economics and Business Administration, Thai Nguyen University.

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

 1. The dissertation has built an appropriate analytical framework to determine factors affecting agricultural product exports. The framework includes new factors such as agricultural land area.
 2. The dissertation has developed the augmented gravity model to determine factors affecting Vietnam’s agricultural product exports in general and a number of agricultural product exports in particular.
 3. Using an appropriate econometric method, the dissertation has found a number of important factors affecting Vietnam’s agricultural product exports as well as Vietnam’s rice and coffee exports namely, GDP, population, agricultural land area, exchange rate, trade openness, and members of the WTO and APEC.
 4. On the basis of the international context analysis in combination with the difficulties and constraints in agricultural product exports, the dissertation has proposed a number of solutions to promote agricultural product exports of Vietnam up to 2020.

PRACTICAL APPLICATIONS AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

Practical applications

The research findings of the dissertation are useful references for policy makers, scientists, lecturers and students studying the subject. At the same time, this is also an important base to give the appropriate suggestions for organizations and individuals operating in the field of agricultural product exports.

Needs for further studies

There are several matters for further research in the subject as follows:

– The dissertation was not able to include several factors into the augmented gravity model such as quality of agricultural products, quality of human resource, infrastructure, trade barriers.

– The dissertation did not analyze the interaction of independent variables in the model.

Đính kèm