Báo cáo công khai năm học 2015-2016

ON Thứ Tư 11 Tháng Hai 2015. Posted in

Thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học kinh tế và Quản trị Kinh doanh báo cáo thực hiện công khai năm học 2015-2016 như sau:

Xem chi tiết Báo cáo

I) PHẦN TỔNG HỢP 

– BIỂU TỔNG HỢP 

– Cam kết chất lượng Đào tạo Đại học

– Cam kết chất lượng Đào tạo Thạc sĩ 

– Cam kết chất lượng Đào tạo Tiến sĩ 

 – Công khai chất lượng đào tạo thực tế

– Cơ sở vật chất

– Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường

Giảng viên phân theo chương trình đào tạo

– Danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ

– Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo

– Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

– Thống kê về sinh viên

– Công khai Tài chính

 

 

THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Phòng chức năng, Trung tâm

 1. Phòng Đào tạo
 2. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
 3. Phòng Thanh tra – Pháp chế
 4. Phòng Công tác – HSSV
 5. Phòng KH-CN và HTQT
 6. Phòng Kế hoạch – Tài chính
 7. Phòng Hành chính – Tổ chức
 8. Phòng Quản trị – Phục vụ
 9. Trung tâm Thông tin – Thư viện
 10. Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Du học
Khoa chuyên môn

 1. Khoa Kinh Tế
 2. Khoa Kế Toán
 3. Khoa Quản trị kinh doanh
 4. Khoa Khoa học cơ bản
 5. Khoa Ngân hàng – Tài chính
 6. Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch
 7. Khoa Quản lý – Luật kinh tế