Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh Nghiệp

Năm thành lập: 2010          Tổng số cán bộ: 03

Chức năng:

  • Thực hiện công tác tư vấn,  đào tạo về chuyên môn quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp và các giải pháp thị trường.
  • Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về quản trị kinh doanh trợ giúp phát triển năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp như: Marketing và giải pháp thị trường; Quản lý nhân lực, Quản trị tài chính, Đào tạo kỹ năng bán hàng hiệu quả…
  • Hỗ trợ tư vấn chuyên môn cho các chương trình khởi sự doanh nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa,…
GIÁM ĐỐC

tqh

TS. Trần Quang Huy
(Giai đoạn 2010 đến nay)

PHÓ GIÁM ĐỐC

nnt

ThS. Nguyễn Ngọc Tuân
(Giai đoạn 2010 -2012)

hth

ThS. Hoàng Thị Huệ
(Giai đoạn 2010 đến nay)