Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn

Năm thành lập: 2014          Tổng số cán bộ: 03

Chức năng:

  • Đầu mối tổ chức nghiên cứu và đề xuất các vấn đề phát triển kinh tế – xã hội vùng trung du miền núi phía Bắc;
  • Xây dựng hệ thống thông tin về vùng trung du miền núi phía Bắc phục vụ nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội;
  • Đầu mối tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho các tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc;
  • Tổ chức hoạt động tư vấn về phát triển kinh tế – xã hội cho các tỉnh, các ngành ở trung du miền núi phía Bắc;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh và Giám đốc Đại học Thái Nguyên giao.

Lãnh đạo Trung tâm

GIÁM ĐỐC

tct

PGS.TS. Trần Chí Thiện
(Giai đoạn 2014 đến nay)

PHÓ GIÁM ĐỐC

bnha

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh
(Giai đoạn 2014 đến nay)

dtp

PGS.TS. Đỗ Thúy Phương
(Giai đoạn 2014 đến nay)