Trung tâm Kinh tế Y tế và Giáo dục

Năm thành lập: 2013          Tổng số cán bộ: 30

Chức năng: Phối hợp với các khoa, phòng khác tại TUEBA để liên kết đào tạo trong nước và quốc tế các lĩnh vực liên quan đến Kinh tế y tếvà giáo dục; Nghiên cứu những vấn đề vĩ mô và vi mô liên quan đến Kinh tế y tế và giáo dục; Tư vấn và cung cấp các luận cứ khoa học thông qua các đề tài nghiên cứu cho việc hoạch định chính sách của Đảng và Chính phủ về Kinh tế y tế và Kinh tế giáo dục cho cả nước nói chung cũng như việc hoạch định các chính sách liên quan đến Kinh tế y tế và giáo dục của Tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong việc hợp tác nhiều mặt với các tổ chức, viện nghiên cứu, các trường Đại học, các hội, hiệp hội… trong nước và quốc tế; Hợp tác quốc tế trong những vấn đề liên quan đến Kinh tế y tế và giáo dục; Triển khai, thực hiện  các dự án trong nước và quốc tế liên quan đến Kinh tế y tế và giáo dục; Cập nhật, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ một số kỹ thuật mới hỗ trợ đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học liên quan đến Kinh tế y tế và giáo dục.

Danh sách cán bộ

TT Họ và tên TT Họ và tên
1 Giám đốc: PGS.TS. Trần Chí Thiện 16 TS. Trần Nhuận Kiên
2 Phó Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh 17 TS. Đỗ Đình Long
3 Phó Giám đốc: TS. BS Phạm Hồng Hải 18 TS. Nguyễn Tiến Long
4 GS.TS. Phạm Huy Dũng 19 TS. Phạm Công Toàn
5 GS.TS. NGND Hoàng Khải Lập 20 PGS.TS. Nguyễn Thị Tính
6 GS.TS. Phạm Tất Dong 21 PGS.TS. Phạm Hồng Quang
7 GS.TS. Nguyễn Văn Hộ 22 Ts. Trần Quang Huy
8 GS.TS. Nguyễn Đình Hương 23 TS. Nguyễn Thanh Minh
9 GS.TS. Lương Xuân Quỳ 24 TS. Phạm Ngọc Vân
10 TS. Bùi Nữ Hoàng Anh 25 TS. Nguyễn Thị Yến
11 CN.Trần Thị Trang 26 ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
12 PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm 27 TS. Nguyễn Minh Tuấn
13 PGS.TS. Đỗ Thị Bắc 28 ThS. Đỗ Thúy Phương
14 PGS.TS. Đỗ Quang Quý 29 ThS. Hoàng Thị Thu
15 PGS.TS. Đỗ Anh Tài 30 ThS. Trần Đình Tuấn

 

Lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ

GIÁM ĐỐC
 

PGS. TS. Trần Chí Thiện

tct

(Giai đoạn 2013 đến nay) 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 PGS. TS. Nguyễn Khánh Doanhnkd

(Giai đoạn 2013 đến nay)

 TS. Phạm Hồng Hảiphh

(Giai đoạn 2013 đến nay)