Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Tài chính – Kế toán

Năm thành lập: 2010          Tổng số cán bộ: 03

Chức năng: Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Tư vấn chuyên môn các vấn đề về Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Lãnh đạo Trung tâm

GIÁM ĐỐC

TS. Nguyễn Thanh Minh

ntm

(Giai đoạn 2010 đến nay)

PHÓ GIÁM ĐỐC

TS. Trần Đình Tuấntdt

(Giai đoạn 2010 đến nay)

PGS. TS. Hoàng Thị Thuhht

(Giai đoạn 2010 đến nay)