Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp TN13–LTKT4, TN13–LTKT5 TN13–LTKT6, Đại học chính qui hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

ON Thứ Sáu 19 Tháng Sáu 2015. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số:498/ĐHKT&QTKD-CTSV
Về việc tổ chức lễ bế giảng và trao bằng  tốt nghiệp lớp TN13–LTKT4, TN13–LTKT5 TN13–LTKT6,  Đại học chính qui hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   18  tháng  6  năm 2015

Kính gửi:

– BCN Khoa Kế toán.

– BCS lớp TN13–LTKT4, TN13–LTKT5, TN13–LTKT6.

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 06/3/2015 về việc công nhận tốt nghiệp Đại học cho sinh viên lớp TN13–LTKT4, TN13–LTKT5, TN13–LTKT6  Đại học chính qui hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Niên khóa 2013 – 2015.

Nhà trường thông báo lịch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp như sau :

Thời gian: 8h30′ ngày 24/6/2015  (Thứ tư)

Địa điểm: Giảng đường GK1-Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

Thành phần :

– Đại diện BGH Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

– Đại diện Phòng Đào tạo.

– Đại diện BCN Khoa Kế toán.

– Phòng Công Tác HSSV.

– Toàn thể sinh viên lớp TN13–LTKT4, TN13–LTKT5, TN13–LTKT6 (Đề nghị học viên khi nhận bằng tốt nghiệp ĐH mang theo thẻ SV, CMTND).

Để buổi lễ công nhận tốt nghiệp của Nhà trường thành công tốt đẹp, Nhà trường đề nghị BCN Khoa Kế toán, BCS lớp TN13–LTKT4, TN13–LTKT5, TN13–LTKT6  thông báo cho sinh viên biết về dự lễ bế giảng công nhận tốt nghiệp ra trường đầy đủ, đúng thời gian.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:
– BGH (b/c);
– Như trên (t/h);
– Đăng tải Website;
– Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

    TS. Nguyễn Thanh Minh