Thông báo Tham dự và viết bài tham luận Hội thảo Quốc tế: “Định hình lại quan hệ hợp tác quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc thông qua hiệp định thương mại tự do: Tầm nhìn, thách thức và chiến lược”

ON Thứ Hai 13 Tháng Bảy 2015. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 548/TB-ĐH KT&QTKD-HTQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 10  tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự và viết bài tham luận Hội thảo Quốc tế:  “Định hình lại quan hệ hợp tác quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc thông qua hiệp định thương mại tự do: Tầm nhìn, thách thức và chiến lược”.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh và Hiệp hội nghiên cứu Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KATIS), hai bên dự kiến phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế: “Định hình lại quan hệ hợp tác quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc thông qua hiệp định thương mại tự do: Tầm nhìn, thách thức và chiến lược” (Reshaping Korea – Vietnam Economic Relations through FTA: Visions, Challenges and Strategies International Conference).

Mục đích của hội thảo là nhằm tạo cơ hội cho các cố vấn quốc gia, các chuyên gia cao cấp của Hàn Quốc và các chuyên gia Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình về quan hệ hợp  tác quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc thông qua hiệp định thương mại tự do; Xây dựng mạng lưới tri thức và tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc, qua đó đưa quan hệ hợp tác phát triển ngày càng hiệu quả, phù hợp với lợi ích của các bên.

  1. Thời gian tổ chức hội thảo (dự kiến): Ngày 17/8/2015 (thứ 2) 8:00 – 16:00
  2. Địa điểm: Hội trường lớn, Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên.
  3. Hình thức tổ chức Hội thảo: Tổ chức thảo luận, đối thoại trực tiếp.
  4. Ngôn ngữ Hội thảo: Tiếng Anh (có hỗ trợ phiên dịch tiếng Việt).
  5. Số lượng dự kiến tham dự hội thảo: 150 người

5.1. Phía nước ngoài: 20 người

– Hiệp hội nghiên cứu về thương mại và công nghiệp Hàn  Quốc – KATIS;

– Ủy ban quốc gia về Kinh tế, Con người và Khoa học xã hội Hàn Quốc – NCRS;

– Viện Kinh tế công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc – KIET;

– Viện chính sách kinh tế quốc tế Hàn Quốc – KIEP.

5.2. Phía Việt Nam: 130 người

– Đại học Thái Nguyên;

– Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên;

– Các trường, tổ chức quan tâm tại Việt Nam;

– Các sở ban ngành và các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh Thái Nguyên.

  1. Thể lệ gửi bài:

– Chủ đề tham luận tập trung vào nội dung: Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc: Những thách thức và cơ hội mới.

– Bài tham luận được viết bằng tiếng Anh, sử dụng Unicode font Times New Roman, cỡ chữ 12. Phần tóm tắt ít nhất 250 từ và không quá 350 từ.

  1. Thời hạn gửi bài:

– Gửi tóm tắt bài tham luận trước ngày 01/8/2015

– Gửi toàn văn bài tham luận trước ngày 10/8/2015

  1. Địa chỉ gửi bài tham luận: Gửi về E-mail: phongkhcn.tueba@gmail.com

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng KHCN&HTQT Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh. Điện thoại: 02803 647 683.

Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên của Nhà trường gửi bài và tham dự hội thảo.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:– BGH (để b/c);
– Các đơn vị trong trường;
– Tải website;
– Lưu VT, HTQT.
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Khánh Doanh