Thông báo V/v xét học bổng KKHT học kỳ I năm học 2016-2017

ON Thứ Hai 10 Tháng Mười 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD
Số:1008/ĐHKT&QTKD-CTSV
V/v xét học bổng KKHT
học kỳ I năm học 2016-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:     Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ tờ trình về mức trích lập quỹ học bổng KKHT và mức cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2016 – 2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 của sinh viên hệ đại học chính quy và kết luận cuộc họp ngày 7/10/2016 về việc xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2016-2017. Nhà trường thông báo về việc xét học bổng KKHT học kỳ I năm học 2016-2017 như sau:

  1. Mức trích lập quỹ học bổng KKHT

Quỹ học bổng KKHT của trường được trích 8% từ nguồn thu học phí hệ chính quy dài hạn tập trung là 1.114.484.000đ và được phân bổ cho từng khoa, từng khóa căn cứ vào số lượng sinh viên.

  1. Mức xét cấp học bổng

Sinh viên được xét cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường theo các mức sau:

Học bổng Mức (đ/tháng) Chiếm tỷ lệ (%)
Loại xuất sắc 870.000 10
Loại giỏi 770.000 20
Loại khá 670.000 70

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 của sinh viên K10, K11, K12 nhà trường xét học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định (Có danh sách dự kiến kèm theo).

Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên về danh sách dự kiến xét cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2016-2017. Danh sách được đăng tải trên website của trường tueba.edu.vn và website của phòng Công tác HSSV cthssv.tueba.edu.vn.

Mọi ý kiến phản hồi (nếu có) đề nghị gửi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 Khu hiệu bộ) chậm nhất vào ngày 14/10/2016. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Đăng tải Website

– Lưu VT, CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

 

 

Th.S Trần Lương Đức