Thông báo v/v tuyển dụng nhân viên và tuyển dụng thực tập viên của Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

ON Thứ Tư 2 Tháng Mười Hai 2015. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 1000/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày  02  tháng  12  năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng nhân viên và tuyển dụng thực tập viên của
Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội đi thực tập nghề nghiệp cũng như phát triển việc làm sau khi tốt nghiệp đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường; căn cứ công văn và thông tin tuyển dụng của Tổng Công ty Tuyền hình cáp Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên. Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên đã tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp và những cá nhân có nhu cầu biết và tham gia chương trình tuyển dụng của Tổng Công ty Tuyền hình cáp Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên trong năm 2015.

Mọi thông tin về chương trình tuyển dụng của Tổng Công ty Tuyền hình cáp Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên các bạn sinh viên có thể xem chi tiết tại file đính kèm thông báo này.

Các ứng viên có nhu cầu tham gia phỏng vấn có thể liên hệ đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp  tại văn phòng Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên của nhà trường, phòng 110 nhà hiệu bộ.

ĐT: 02803 841161, DĐ: 0976588967 (gặp thầy Thái).

Hạn nộp hồ sơ: đến hết 10h ngày 04/12/2015.

Nơi nhận:
– BGH (b/c);
– Các khoa chuyên môn(t/b);
– Website Nhà trường (đăng tải);
– Niêm yết các bảng tin;
– Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SV

  (Đã ký)

Trần Lương Đức