Thông báo V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2017

ON Thứ Năm 13 Tháng Mười 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số:1016/ĐHKT&QTKD – KHCN
V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:   Các đơn vị trong trường

Triển khai Thông báo số 44/TB-SKHCN ngày 6/10/2016 của Giám đốc Sở KH&CN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2017; Nhà trường hướng dẫn các khoa đăng ký tham gia tuyển chọn như sau:

  1. Danh mục các nhiệm vụ KH&CN: Theo biểu phụ lục đính kèm
  2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm:

+ Bản sao các giấy tờ có liên quan chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức chủ trì đăng ký.

+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu theo mẫu quy định.

+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

+ Lý lịch khoa học cá nhân của người đăng ký làm chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thành viên chính nhiệm vụ KH&CN.

+ Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện (nếu có).

+ Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vổn từ nguồn khác (nếu có).

Biểu mẫu hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN được đăng tải tại địa chỉ website: https://dosttn.gov.vn .

  1. Sổ lượng hồ sơ gồm: 10 (mười) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. Hồ sơ được đóng gói, niêm phong và bên ngoài ghi rõ: Tên nhiệm vụ KH&CN; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ.

Nơi nhận hồ sơ: Địa chỉ: Phòng 309, Phòng KHCN&HTQT – Trường ĐH Kinh tế và QTKD.

Điện thoại: 0280.3547.990; Email: huongbpkh@gmail.com

(Liên hệ Đ/c. Nguyễn Thị Hương – Chuyên viên Phòng KHCN&HTQT)

Thời hạn nhận hồ sơ:

Hạn chót đến 17 giờ 00 phút, ngày 4 tháng 11 năm 2016.

Quá thời hạn quy định về nộp hồ sơ, mọi hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nêu trên sẽ không được giải quyết.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– BGH để b/c;
– Lưu VP, P.KHCN&HTQT;
– Website.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

TS. Trần Văn Quyết