Thông báo V/v trao đổi giữa gia đình và Nhà trường về kết quả học tập của sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 – Hệ Đại học Chính quy

ON Thứ Tư 12 Tháng Mười 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 1002/CV-ĐHKT&QTKD-ĐT
V/v trao đổi giữa gia đình và Nhà trường về kết quả học tập của sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 – Hệ Đại học Chính quy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  5 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:  –    Phòng Công tác học sinh sinh viên;

–    Ban Chủ nhiệm các Khoa;

Căn cứ Quyết định số: 872/QĐ-ĐHKT&QTKD – ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 về việc quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh;

Căn cứ kết luận cuộc họp xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 ngày 27 tháng 9 năm 2016 Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế & QTKD;

Để nâng cao chất lượng đào tạo cũng như nâng cao kết quả học tập của sinh viên, Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các khoa liên hệ và mời gia đình các sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập đến để trao đổi về tình hình kết quả học tập của sinh viên cụ thể:

  1. Các Khoa lên kế hoạch gặp mặt trao đổi giữa Ban chủ nhiệm Khoa với gia đình các sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập từ ngày 10/10/2016 đến ngày 14/10/2016;
  2. Thành phần tham gia bao gồm: đại diện lãnh đạo các phòng Phòng Đào tạo, Phòng Công tác học sinh sinh viên, Ban chủ nhiệm Khoa, cố vấn học tập, phụ huynh và các sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập;
  1. Ban chủ nhiệm các Khoa có nhiệm vụ chỉ đạo cố vấn học tập phải tư vấn cho sinh viên trong việc đăng ký học, theo dõi quá trình học tập, kết quả học tập của từng sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập. Đối với những sinh viên bị cảnh báo học tập nhiều lần,

cố vấn học tập tư vấn cho sinh viên đăng ký học trả nợ các học phần chưa đạt, nếu cần thiết cố vấn học tập tư vấn cho sinh viên không đăng ký các học phần ở các học kỳ tiếp theo mà phải đăng ký học lại, học cải thiện các học phần của những kỳ trước. Cố vấn học tập báo cáo bằng văn bản gửi ban chủ nhiệm Khoa. Ban chủ nhiệm các Khoa tổng hợp biên bản nộp cho Phòng Đào tạo trước 10h ngày 17/10/2016, để Phòng có cơ sở phục vụ cho việc xét tiến độ học tập.

  1. Phòng Đào tạo có nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên trong quá trình đăng ký học, tổng hợp biên bản các khoa nộp và chuyển kết quả xét tiến độ cho Phòng Công tác học sinh – sinh viên;
  2. Phòng Công tác học sinh – sinh viên căn cứ vào kết quả cuộc họp xét tiến độ học tập ra Quyết định cho sinh viên theo quy chế.

Nhấn để tải về biểu mẫu

Nơi nhận:
– BGH (để b/c);
– BCN các khoa;
– Đăng tải Website;
– Lưu ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Quang Huy