Thông báo V/v trả thẻ sinh viên và thẻ TTHL cho Khóa K13

ON Thứ Tư 5 Tháng Mười 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:1003/TB – ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 05  tháng 10  năm 2016

THÔNG BÁO
V/v trả thẻ sinh viên và thẻ TTHL cho Khóa K13

Thực hiện cấp và sử dụng Thẻ sinh viên nhằm mục đích đảm bảo cho việc quản lý người học của Nhà trường theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại học Thái Nguyên; tạo điều kiện nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập và rèn luyện của người học, góp phần xây dựng môi trường đào tạo văn minh, lịch sự và giúp cho công tác bảo vệ trật tự an toàn cơ quan được đảm bảo.

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV, ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc ban hành quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Phòng Công tác HSSV phối hợp cùng với chi nhánh Ngân hàng Công thương Thái Nguyên, Trung tâm học liệu ĐHTN tiến hành trả thẻ sinh viên và thẻ TTHL cho sinh viên chính quy khóa K13 theo kế hoạch như sau :

Thời gian :    Từ ngày 06/10 – 13/10/2016

Buổi sáng  : 7h30 – 11h00

Buổi chiều : 14h00 – 17h00

Địa điểm  : Phòng 109 – Khu hiệu bộ của Nhà trường

Lịch trả thẻ ATM: (Có lịch chi tiết kèm theo )

Nhận được thông báo này, đề nghị BCN các Khoa chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự các lớp K13 thông báo tới sinh viên của Khoa, lớp mình được biết và thực hiện.

Chú ý:  Sinh viên đến nhận thẻ sinh viên theo lớp, khi đi mang theo thẻ sinh viên tạm thời để nộp lại (hoặc CMTND) để đối chiếu, kiểm tra. Mọi thắc mắc liên hệ với đ/c Phái tại Phòng 109 – Phòng Công tác HSSV, ĐT : 02803647721./.

Nơi nhận:
– Các Khoa chuyên môn;
– Đăng tải Website Trường;
– Lưu VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CT – HSSV 

Đã ký

ThS. Trần Lương Đức