Thông báo V/v trả thẻ BHYT cho sinh viên K13

ON Thứ Tư 5 Tháng Mười 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 994 /TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  4  tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v trả thẻ BHYT cho sinh viên K13

Kính gửi:  – Ban chủ nhiệm các Khoa
         – Cố vấn học tập
Sinh viên K13 

Thực hiện Hướng dẫn số 913/HD-ĐHTN-BHXH ngày 4/8/2016 của Đại học Thái Nguyên và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2016 – 2017, Phòng Công tác HSSV thông báo lịch trả thẻ BHYT cho sinh viên K13 như sau: (Có file đính kèm)

Địa điểm: Phòng 109 Khu nhà Hiệu bộ

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Cố vấn học tập thông báo, đôn đốc tới sinh viên K13 để việc trả thẻ BHYT hoàn thành đúng lịch, đảm bảo quyền lợi của sinh viên khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
– BGH (để b/c);
– Các Khoa (để t/h);
– Lưu VT, CTSV.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

Đã ký

Trần Lương Đức