Thông báo V/v trả kết quả khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư cho cán bộ viên chức, người lao động

ON Thứ Hai 19 Tháng Chín 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 936 /TB-ĐHKT&QTKD-QTPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 19  tháng  9  năm 2016

THÔNG BÁO
V/v trả kết quả khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư
cho cán bộ viên chức, người lao động

Căn cứ vào công văn số 151221/AGP/TKD09 ngày 01/5/2016 về việc Triển khai chương trình tại cộng đồng (giai đoạn 1) của Văn phòng điều phối dự án số 09 “Sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú và ung thư gan trong cộng đồng” theo Hợp đồng hợp tác số 151221/AGVMHĐHYHN/DA09/BUT ngày 01/12/2015 giữa Bộ môn Hóa sinh – Đại học Y Hà Nội và Công ty cổ phần Dược AGAPE.

Căn cứ thông báo số 892/TB-ĐHKT&QTKD ngày 05/9/2016 của Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc “Tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư cho cán bộ viên chức, người lao động”.

Hiện nay đã có kết quả khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư tổ chức vào ngày 09/09/2016, Nhà trường thông báo trả kết quả khám và tư vấn  cho cán bộ viên chức, người lao động đã tham gia khám như sau:

– Thời gian: Thứ tư, từ 14h00 đến 16h00, ngày  21 tháng 09  năm 2016.

– Địa điểm: Trạm Y tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ viên chức, người lao động tới nhận kết quả khám đúng thời gian.

 Nơi nhận:
– BGH (để b/c);
– Các đơn vị (thực hiện);
– Đăng tải website;
– Lưu VT, QTPV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
QUẢN TRỊ – PHỤC VỤ

ThS. Tạ Việt Anh