Thông báo V/v tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư cho cán bộ viên chức, người lao động

ON Thứ Tư 7 Tháng Chín 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 892/TB-ĐHKT&QTKD-QTPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 05  tháng  9  năm 2016

THÔNG BÁO
V/v tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư
cho cán bộ viên chức, người lao động

Căn cứ vào công văn số 151221/AGP/TKD09 ngày 01/5/2016 về việc Triển khai chương trình tại cộng đồng (giai đoạn 1) của Văn phòng điều phối dự án số 09 “Sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú và ung thư gan trong cộng đồng” theo Hợp đồng hợp tác số 151221/AGVMHĐHYHN/DA09/BUT ngày 01/12/2015 giữa Bộ môn Hóa sinh – Đại học Y Hà Nội và Công ty cổ phần Dược AGAPE.

Căn cứ thông báo số 839/TB-ĐHKT&QTKD ngày 19/8/2016 của Trường ĐHKT & QTKD về việc Khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư cho cán bộ viên chức, người lao động.

Nhà trường tổ chức khám cho những cán bộ viên chức, người lao động đã đăng ký khám với nội dung khám như sau:

  1. Nội dung khám
  2. Đối với Nam phát hiện sớm ung thư gan.
  3. Đối với Nữ phát hiện sớm ung thư vú.
  4. Ngoài nội dung khám trên cán bộ viên chức, người lao động có nhu cầu khám kiểm tra thêm tự đăng ký khám, xét nghiệm theo Bản đăng ký dịch vụ tự nguyện của Văn phòng điều phối dự án số 09 tại địa điểm khám.
  5. Lịch khám: Ngày 09 tháng 9 năm 2016, buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

III. Địa điểm: Trạm Y tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ viên chức, người lao động tham gia khám đúng thời gian.

Ghi chú: Đề nghị khi đi khám nhịn ăn để làm xét nghiệm.

 

Nơi nhận:
– BGH (để b/c);
– Các đơn vị (thực hiện);
– Đăng tải website;
– Lưu VT, QTPV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký 

TS. Nguyễn Thanh Minh