Thông báo V/v thực hiện giờ làm việc mùa đông

ON Thứ Năm 13 Tháng Mười 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 1011/TB-ĐHKT&QTKD-HCTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 11 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v thực hiện giờ làm việc mùa đông

Thực hiện Thông báo số 2544/TB-ĐHTN ngày 27/9/2016 của Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện giờ làm việc mùa đông,

Trường Đại Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tới các đơn vị thuộc Trường, từ ngày 15/10/2016 tất cả các Khoa, Phòng, Trung tâm và các bộ phận trực thuộc thực hiện giờ làm việc mùa đông như sau:

  1. Khối hành chính
  • Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30;
  • Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00.
  1. Khối giảng dạy

Thời gian học tập và giảng dạy được thực hiện theo Kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu của Nhà trường.

Nhận được thông báo này, đề nghị các Khoa, Phòng, Trung tâm và các bộ phận trực thuộc thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị mình biết và thực hiện giờ làm việc mùa đông theo quy định trên./.

Nơi nhận:
– Các đơn vị (để t/h);
– Đăng tải Website Nhà trường ;
– Lưu: VT, HCTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

ThS. Phạm Xuân Thủy