Thông báo V/v khai báo chỗ ở nội, ngoại trú của HSSV học kỳ I năm học 2016-2017

ON Thứ Sáu 23 Tháng Chín 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD
Số: ……./TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  22  tháng 9  năm 2016.

THÔNG BÁO
V/v khai báo chỗ ở nội, ngoại trú của HSSV  học kỳ I năm học 2016-2017

         Căn cứ vào Quy chế quản lý HSSV ngoại trú của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 1718/2007/QD-UB ngày 28/8/2007. Để đảm bảo theo dõi và quản lý kịp thời tình hình sinh viên nội, ngoại trú theo đúng quy định của Quy chế  Công tác HSSV nội, ngoại trú của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Nhà trường yêu cầu Phòng Công tác – HSSV, Ban chủ nhiệm các Khoa, Trung tâm HTQT về Đào tạo và du học, Giáo viên chủ nhiệm và sinh viên toàn trường thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1-  Phòng Công tác – HSSV tổ chức hướng dẫn, cung cấp biểu mẫu tài liệu khai báo chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên các lớp gửi tới các Khoa. Trung tâm HTQT về ĐT và DH. Thực hiện việc tổng hợp, cập nhật danh sách sinh viên  ở nội trú, ngoại trú học kỳ I năm học 2016 – 2017 và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Giám hiệu.

2 –  BCN các Khoa, Trung tâm HTQT về ĐT&DH có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Cố vấn học tập, ban cán sự các lớp HSSV tổ chức cho sinh viên việc khai báo chỗ ở hiện tại học kỳ I năm học 2016-2017 (theo mẫu danh sách HSSV nội trú, ngoại trú gửi kèm). Danh sách HSSV nội trú, ngoại trú của các lớp phải cập nhật đầy đủ, đúng mẫu được in ra khổ giấy A4 có xác nhận của GVCN và tập hợp theo từng Khoa dưới dạng file Excel bản mềm. Gửi về phòng Công tác – HSSV (Bộ phận QLSV ngoại trú Đ/c Thao  SĐT:  0912 735 447,  0972 406 947 ;  Emai: (lamthaongoaitru@Gmail.com) trước ngày 13 tháng 10 năm 2016 để tổng hợp danh sách viết báo cáo.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan và HSSV toàn trường thực hiện đầy đủ nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận:
   – BGH (để b/c)
– Phòng Công tác – HSSV để (t/h).
– BCN các khoa Trung tâm để (t/h)
– Đăng tải websife.
– Lưu VT, CTSV

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS.Nguyễn Thanh Minh