Thông báo V/v hủy các học phần K11 trong học kỳ II năm học 2015 – 2016

ON Thứ Tư 6 Tháng Một 2016. Posted in

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số: 01 /TB-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  06   tháng   01  năm 2016

THÔNG BÁO
V/v hủy các học phần K11 trong học kỳ II năm học 2015 – 2016

Căn cứ vào quy chế đào tạo số 872/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng về việc ban hành “Quy định về  đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh”.

Căn cứ vào thông báo về kế hoạch đăng ký các học phần của học kỳ II năm học 2015-2016 trên phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ của sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy.

Căn cứ vào tình hình thực tế đăng ký học của các lớp hệ đại học chính quy trong học kỳ II năm học 2015 – 2016, Phòng Đào tạo thông báo hủy các lớp học phần <40 sinh viên (trừ các lớp học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành) như sau:

  1. Kinh tế lượng (K11_Lớp05)
  2. Marketing căn bản (K11_Lớp05)
  3. Tiếng anh 4 (K11_Lớp 03)
  4. Tiếng anh 4 (K11_Lớp 15)
  5. Tiếng anh 4 (K11_Lớp 16)

Đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa thông báo cho các giảng viên thuộc các lớp học phần trên được biết.

Nơi nhận:
– BCN các Khoa;
– Lưu ĐT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
ThS. Trần Đình Chúc