Thông báo V/v Góp ý dự thảo “Quy định công tác SV Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, hệ chính quy”

ON Thứ Ba 20 Tháng Chín 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số:……../ĐHKT&QTKD-CTSV
V/v Góp ý dự thảo “Quy định công tác SV Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, hệ chính quy”
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày       tháng      năm 2016

Kính gửi:  Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ- BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ nhiệm vụ của Phòng Công tác HSSV;

Công tác sinh viên là một trong những công tác trọng tâm của Nhà trường, nhằm đảm bảo mục tiêu giáo dục và đào tạo sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp. Phòng Công tác HSSV xây dựng bản dự thảo  “Quy định công tác SV Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, hệ chính quy” (kèm theo công văn).

Để quy định Công tác sinh viên trước khi được ban hành sẽ đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tế của Nhà trường, Phòng Công tác HSSV đề nghị các đơn vị nghiên cứu nội dung dự thảo “Quy định công tác SV Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, hệ chính quy” và cho ý kiến đóng góp xây dựng bằng văn bản những vấn đề chưa phù hợp. Văn bản góp ý đề nghị Quý đơn vị gửi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109), hoặc gửi thư điện tử nội dung góp ý tới địa chỉ email: tranphai@tueba.edu.vn trước ngày 16h00 ngày 23/9/2016. Sau ngày trên nếu đơn vị không có văn bản góp ý thì coi như đơn vị đã đồng ý với nội dung của dự thảo sửa đổi.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
– Nh­ư kính gửi;
– Đăng tải website
– L­ưu VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CT – HSSV

ThS. Trần Lương Đức