Thông báo v/v Dự kiến kế hoạch đăng ký học phần kỳ I năm học 2015-2016 các lớp hệ Đại học chính quy K9, K10, K11

ON Thứ Tư 24 Tháng Sáu 2015. Posted in

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số: 87 /TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  24   tháng  6  năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc Dự kiến kế hoạch đăng ký học phần kỳ I năm học 2015-2016 các lớp hệ Đại học chính quy K9, K10, K11

Căn cứ chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy, để tránh nghẽn mạng khi Sinh viên toàn trường đăng ký học cùng một thời điểm, Nhà trường dự kiến kế hoạch đăng ký các học phần hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:

Gửi thời khóa biểu dự kiến để các Khoa phân công giảng viên giảng dạy các khóa 9, 10, 11 trước thứ 4, ngày 8/7/2015.

1- Đối với Khóa 10:

Từ 8/7 đến 14/7/2015: Sinh viên đăng ký học phần trên phần mềm IU.

2- Đối với Khóa 9:

Từ 15/7 đến 21/7/2015: Sinh viên đăng ký học phần trên phần mềm IU.

3- Đối với Khóa 11:

Từ 22/7 đến 28/7/2015: Sinh viên đăng ký học phần trên phần mềm IU.

4- Từ 29/7 đến 31/7/2015:

Tiếp tục mở hệ thống IU cho Sinh viên các khóa đăng ký học cùng các khóa khác trên IU sinh viên.

5- Từ 3/8 đến 5/8/2015:

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký trên các lớp học phần, nhà trường quyết định hủy các lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp, sinh viên các lớp học phần bị hủy chuyển đăng ký vào các lớp học phần khác đã mở (không được rút các học phần đã đăng ký, chỉ đăng ký thêm).

6- Chú ý:      

Đề nghị Cố vấn học tập hướng dẫn cho sinh viên đăng ký học phần học kỳ I năm học 2015-2016 lưu ý các điểm sau:

– Sinh viên xem trước khung chương trình học để nắm được các học phần chính thức và tự chọn trong học kỳ mới.

– Xem kỹ các thông tin về học phần (Tên học phần, mã học phần, số tín chỉ, ngành học…) trước khi đăng ký trên IU.

– Đăng ký học phần đảm bảo đủ số tín chỉ tối thiểu theo quy chế.

– Sinh viên đăng ký học tuân thủ theo kế hoạch trên và cập nhật thông tin đăng ký học thường xuyên trên IU, tránh trường hợp nghỉ hè không đăng ký được học phần và Nhà trường sẽ không hỗ trợ những trường hợp sinh viên nhờ bạn đăng ký hoặc hủy học phần.

Nơi nhận:
-BCN các khoa;
-Cố vấn HT các lớp k9,k10,k11;
– Sinh viên k9,k10,k11;
– Website;
– Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Đình Chúc