Thông báo v/v Đăng ký học bù học kỳ I năm học 2015-2016

ON Thứ Tư 15 Tháng Bảy 2015. Posted in

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số: 103/TB-ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 14 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc Đăng ký học bù học kỳ I năm học 2015-2016

 Do lỗi hệ thống phần mềm đăng ký học nên Nhà trường thông báo tới Ban chủ nhiệm các Khoa, cố vấn học tập các khóa 9, 10, 11, 12 và Sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy cụ thể như sau:

Nhà trường sẽ có kế hoạch đăng ký học bù cho các khóa đăng ký học bị gián đoạn về thời gian do lỗi hệ thống IU ngay sau khi hệ thống trở lại bình thường, đề nghị Sinh viên cập nhật thông tin thường xuyên trên IU, Website của nhà trường (http://old.tueba.edu.vn/) để có lịch học chính xác, Nhà trường sẽ bố trí đủ thời gian cho sinh viên đăng ký học . Đề nghị Cố vấn học tập thông báo cho Sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy được biết.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
-BCN các khoa;
-Cố vấn HT các lớp;
– Sinh viên K9, 10, 11, 12;
– Đăng tải Website;
– Lưu ĐT.
 TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

TS.Trần Nhuận Kiên