Thông báo V/v cử sinh viên tham gia chương trình “Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2017”

ON Thứ Hai 3 Tháng Mười 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 986/ĐHKT&QTKD-TVSV
V/v cử sinh viên tham gia chương trình “Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2017”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 03 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường được tư vấn thêm nhiều kỹ năng nghề nghiệp cũng như có cơ hội đi thực tập và trở thành thực tập viên tiềm năng tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Thái nguyên và các chi nhánh khác, căn cứ công văn và thông tin về chương trình thực tập dành cho sinh viên cuối khóa; Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Ngân hàng Sacombank tổ chức chương trình “Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2017” cho các sinh viên khóa K10 chuẩn bị đi thực tập nghề nghiệp và các cá nhân khác có quan tâm.

Để chương trình được diễn ra thành công, Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn cử sinh viên tham gia chương trình, cụ thể như sau:

Thời gian: 7h30 phút, ngày 05/10/2016.

Địa điểm: Phòng 101 – Giảng đường GK1.

TT Khoa Số lượng Đối tượng
1 Ngân hàng – Tài chính Toàn thể SV SV Khóa K10

 

2 Kế toán 70 SV
3 Kinh tế 70 SV
4 Quản trị Kinh doanh 70 SV
5 Quản lý – Luật KT 70 SV
6 Marketing – TM và DL 70 SV

 

Đề nghị các Khoa lập danh sách cán bộ quản lý và danh sách sinh viên tham gia chương trình (có xác nhận của BCN Khoa) gửi về Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV (P.106 – Nhà hiệu bộ – gặp đ/c Thái, ĐT: 0976588967) trước 10h ngày 04 tháng 10 năm 2016 và thông báo tới sinh viên đến dự đầy đủ và đúng giờ.

 

Nơi nhận :
–          Hiệu trưởng (b/c) ;
–          Văn phòng các Khoa (t/h) ;
–          Website (để đăng tải) ;
–         Lưu VT, TVSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TS. Nguyễn Thanh Minh