Thông báo v/v ấn định môn học tự chọn cho sinh viên hệ ĐHCQ K9 học kỳ I năm học 2015-2016

ON Thứ Sáu 26 Tháng Sáu 2015. Posted in

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số: 86 /TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  24   tháng  6  năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc ấn định môn học tự chọn cho sinh viên hệ ĐHCQ K9
học kỳ I năm học 2015-2016

Căn cứ thông báo số: 71/TB-ĐT ngày 26 tháng 05 năm 2015 của Phòng Đào tạo về việc đăng ký các học phần tự chọn trên hệ thống IU sinh viên trong học kỳ I năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ đại học chính quy K9.

Căn cứ vào kết quả sinh viên đăng ký học phần tự chọn trên hệ thống IU.

Nhà Trường  thông báo học phần tự chọn ấn định thành học phần bắt buộc được mở trong học kỳ I năm học 2015-2016, cụ thể như sau:

 1. Ngành Kinh tế:
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế, Kinh tế đầu tư:

Phần kiến thức cơ sở ngành chính:

 • Kinh tế bảo hiểm (2TC).
 • Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế (2TC)..

Phần kiến thức chuyên ngành:

 • Thương mại điển tử căn bản (2TC).
 • Thị trường chứng khoán (2TC).
  • Chuyên ngành Thương mại quốc tế:

Phần kiến thức cơ sở ngành chính:

 • Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế (2TC).
 • Pháp luật về sở hữu trí tuệ (2TC).

Phần kiến thức chuyên ngành:

 • Thương mại điện tử căn bản (2TC).
 • Đầu tư quốc tế (2TC).
  • Chuyên ngành Thương mại quốc tế Chất lượng cao:

Phần kiến thức cơ sở ngành chính:

 • Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế (2TC).
 • Pháp luật về sở hữu trí tuệ (2TC).

Phần kiến thức chuyên ngành:

 • Quản lý công (2TC).
 • Kinh tế thương mại và dịch vụ (2TC).
  • Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp & phát triển nông thôn:

Phần kiến thức cơ sở ngành chính:

 • Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế (2TC).
 • Kinh tế bảo hiểm (2TC).

Phần kiến thức chuyên ngành:

 • Xây dựng nông thôn mới (2TC).
 • Quản trị kinh doanh nông nghiệp (2TC).
 1. Ngành Quản trị kinh doanh:
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp: Phần kiến thức chuyên ngành
 • Thị trường chứng khoán (2TC).
 • Quản trị bán hàng (2TC).
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại: Phần kiến thức chuyên ngành
 • Thị trường chứng khoán (2TC).
 • Quản trị rủi ro và sự thay đổi (2TC).
 1. Ngành Marketing: Phần kiến thức chuyên ngành
 • Quản trị rủi ro và sự thay đổi (2TC).
 • Marketing thương mại (2TC).
 1. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch: Phần kiến thức chuyên ngành:
 • Thị trường chứng khoán (2TC).
 • Quản trị bán hàng (2TC).
 1. Ngành Kế toán:
  • Kế toán tổng hợp: Phần kiến thức chuyên ngành
 • Kế toán công ty (2TC).
 • Quản trị ngân hàng (2TC).
  • Kế toán doanh nghiệp: Phần kiến thức chuyên ngành
 • Kế toán công ty (2TC).
 • Quản trị ngân hàng (2TC).
 • Thanh toán quốc tế (2TC).
 1. Ngành Tài chính – Ngân hàng:
  • Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: Phần kiến thức chuyên ngành
 • Thuê mua tài chính (2TC).
 • Quản trị tài chính (2TC).
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng: Phần kiến thức chuyên ngành
 • Quản trị tài chính (2TC).
 • Thẩm định tài chính dự án (2TC).
  • Chuyên ngành Ngân hàng: Phần kiến thức chuyên ngành
 • Thuê mua tài chính (2TC).
 • Thẩm định tài chính dự án (2TC).

Đề nghị các Khoa thông báo đến Bộ môn có lớp học phần hệ ĐHCQ K9 để có kế hoạch giảng dạy trong học kỳ I năm học 2015-2016.

Nơi nhận:
– Các khoa;
– Trung tâm TT-TV;
– Lưu VT, ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Đình Chúc