THÔNG BÁO Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng tài trợ Năm học 2016-2017

ON Thứ Ba 20 Tháng Chín 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 940/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 19 tháng  9 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng tài trợ
Năm học 2016-2017

Căn cứ vào đề xuất trao tặng học bổng của các công ty, doanh nghiệp trong năm học 2016-2017. Nhằm kịp thời hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khuyến khích tinh thần, ý chí vượt khó vươn lên trong học tập của sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên an tâm học tập và rèn luyện tốt hơn. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo về việc xét duyệt sinh viên nhận học bổng tài trợ năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Số lượng, mức học bổng

– Số lượng: 40 suất

– Mức học bổng: 1.000.000đ/suất

Đề nghị các khoa tiến hành xét chọn theo số lượng phân bổ như sau:

TT Đơn vị K10 K11 K12 K13 Tổng
1 Khoa Kế toán 1 4 4 3 12
2 Khoa Quản trị KD 1 3 2 2 8
3 Khoa Kinh tế 1 1 2 1 5
4 Khoa NH-TC 1 2 2 1 6
5 Khoa QL-LKT 1 1 2 1 5
6 Khoa Marketing – TM&DL 1 1 1 1 4
  Tổng cộng         40

Ghi chú: Sinh viên K13 của các Khoa sẽ do phòng Công tác HSSV xét chọn

2. Đối tượng và tiêu chí xét chọn

Sinh viên hệ Đại học chính quy dài hạn tập trung của trường có kết quả học tập năm học 2015 – 2016 đạt loại khá trở lên, rèn luyện đạt loại tốt trở lên thuộc một trong các đối tượng sau:

  1. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;
  2. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật, bị bệnh nan y.
  3. Sinh viên có cha/mẹ mất, cha/mẹ bị bệnh hiểm nghèo.
  4. Sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

(Ghi chú: Đối với sinh viên K13, Nhà trường sẽ xét căn cứ vào hoàn cảnh gia đình và điểm xét tuyển đại học)

Nhà trường đề nghị các Khoa tiến hành xét chọn đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai dựa theo hoàn cảnh gia đình, quá trình vượt khó vươn lên, kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên để làm căn cứ ưu tiên đề nghị xét cấp học bổng.

Các Khoa gửi kết quả xét chọn (theo mẫu) về phòng Công tác HSSV (Phòng 109-Khu hiệu bộ) chậm nhất vào ngày 23/9/2016. Hết thời hạn trên, đơn vị nào không nộp thì coi như đơn vị đó không tham gia học bổng này.

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp ĐHT ĐRL Hoàn cảnh
gia đình
ĐT
liên hệ
1
2

Nhận được công văn đề nghị các Khoa triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– BGH (b/c);
– Đăng tải website;
– Lưu VT, CTSV.

TL.  HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

Th.S Trần Lương Đức