Thông báo Về việc xếp lịch dạy bù và học bù đối với K13

ON Thứ Sáu 23 Tháng Chín 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 957/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 22 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc xếp lịch dạy bù và học bù đối với K13

Theo công văn số 942/ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 19/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về việc “Kết luận của Hội nghị chuẩn bị Lễ tổng kết năm học 2015-2016 và Khai giảng năm học mới 2016-2017”, Giảng viên giảng dạy các lớp học phần K13 và  toàn thể sinh viên K13 được nghỉ để dự lễ tổng kết và khai giảng năm học mới, cụ thể:

– Thời gian: Từ 7h30 đến 10h30, Thứ 5 ngày 29/9/2016

– Địa điểm: Sân khấu ngoài trời – Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Do vậy, các lớp học phần K13 có thời gian học vào thời điểm trên của ngày 29/9/2016 sẽ chuyển sang tương đương thời gian và địa điểm của tuần thứ 15 học kỳ I năm học 2016-2017 (tức ngày 29/12/2016).

Nơi nhận:
– BCN các khoa; máy biến áp
– Cố vấn HT các lớp K13;
– Sinh viên K13;
– Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền