Thông báo Về việc tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2015 – 2016 và khai giảng năm học mới, 2016-2017

ON Thứ Ba 20 Tháng Chín 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 941 /ĐHKT&QTKD-CTSV
Về việc tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2015 – 2016 và khai giảng năm học mới, 2016-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  19  tháng 9  năm 2016

 

Kính gửi:        –    Lãnh đạo các Phòng chức năng, Trung tâm

– Ban chủ nhiệm các khoa

– Các tổ chức Đoàn thể

– Các đơn vị trong trường

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2015-2016 và khai giảng năm học mới, 2016-2017; Nhà trường thông báo tới toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên thuộc thành phần tham dự :

Thời gian:     7h30′ – 10h30′, Thứ năm ngày 29/9/2016

Địa điểm:      Sân khấu ngoài trời – Trường ĐH Kinh tế và QTKD

Thành phần:

–  Đại biểu mời

– BCH Đảng bộ, BGH, BCH Công đoàn, Hội đồng Trường, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thư kí Hội SV

– Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh, Trưởng ban liên lạc Hưu trí Nhà trường

– Chi ủy các chi bộ, Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng chức năng, BCN các Khoa, Ban Giám đốc Trung Tâm

– Toàn thể Giảng viên, CBVC của Nhà trường (trừ GV có giờ lên lớp, CB làm nhiệm vụ)

– Toàn thể SV K13, sinh viên hệ Liên kết đào tạo với nước ngoài khóa mới

– BCS, BCH Chi đoàn các lớp K10, K11, K12

– Toàn thể Lưu học sinh

– Sinh viên được nhận học bổng

Để Lễ Tổng kết năm học 2015 – 2016 và Khai giảng năm học mới 2016 – 2017 diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thông báo để quán triệt tới toàn thể cán bộ giảng dạy và sinh viên theo thành phần ở trên thuộc đơn vị mình quản lý dự Lễ Tổng kết năm học 2015 – 2016 và Khai giảng năm học mới 2016- 2017 đầy đủ, đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
–  BGH (b/c);
–  Như kính gửi;
–  Đăng tải website; máy biến áp đông anh
–  Lưu VT,CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Thanh Minh