Thông báo Về việc tổ chức Đoàn công tác của Nhà trường tại các trường Đại học ở Bắc Kinh và Thượng Hải – Trung Quốc

ON Thứ Hai 13 Tháng Bảy 2015. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 552/TB-ĐH KT&QTKD-HTQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 10  tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đoàn công tác của Nhà trường
tại các trường Đại học ở Bắc Kinh và Thượng Hải – Trung Quốc

Căn cứ vào Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 25/6/2015 của Đảng ủy về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II/2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý III/2015;

Nhà trường thông báo tới các đơn vị và cá nhân thông tin về việc tổ chức Đoàn công tác của lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo các đơn vị đi công tác tại các trường Đại học ở Bắc Kinh và Thượng Hải như sau:

 1. Thời gian dự kiến: 05 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 01/8/2015 đến ngày 10/8/2015
 2. Địa điểm: Các trường Đại học tại Bắc Kinh và Thượng Hải
 3. Mục đích chuyến công tác:
 • Trao đổi về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học
 1. Thành phần tham gia:
 • Ban Thường vụ Đảng ủy
 • Ban giám hiệu
 • Đảng ủy
 • Ban Thường vụ Công đoàn
 • Trưởng, phó các đơn vị
 • Bí thư Đoàn Thanh niên
 • Chủ tịch Hội Sinh viên
 1. Kinh phí: Nhà trường hỗ trợ 2/3 kinh phí của chuyến công tác, cá nhân chi trả 1/3 kinh phí còn lại

Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo tới các cá nhân thuộc thành phần tham gia và lập danh sách đăng ký gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế và bản điện tử gửi về địa chỉ email: maidaotn@gmail.com trước 10h ngày 15/7/2014.

Đề nghị các đơn vị đăng ký đúng hạn để Phòng kịp thời chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho Đoàn công tác.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, điện thoại: 02803 547 990 hoặc 02803 647 683; email: maidaotn@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– BGH (để chỉ đạo);
– Các đơn vị (để t/hiện);
– Tải website;
– Lưu VT, HTQT

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

PGS.TS. Trần Chí Thiện