Thông báo Về việc tổ chức chương trình “Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2017”

ON Thứ Sáu 30 Tháng Chín 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 982/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 30  tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức chương trình “Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2017”

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường được tư vấn thêm nhiều kỹ năng nghề nghiệp cũng như có cơ hội đi thực tập và trở thành thực tập viên tiềm năng tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Thái Nguyên và các chi nhánh khác, căn cứ công văn và thông tin về chương trình thực tập dành cho sinh viên cuối khóa; Trường ĐH Kinh tế và QTKD tổ chức chương trình “Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2017” cho các sinh viên khóa K10 chuẩn bị đi thực tập nghề nghiệp và các cá nhân khác có quan tâm.

Thời gian tổ chức: 7h30 phút ngày 05/10/2016.

Địa điểm: Phòng 101 – Giảng đường GK1.

Đối tượng tham gia: toàn thể sinh viên khóa K10 và các cá nhân quan tâm.

Trong chương trình các em sinh viên sẽ được nghe thông tin về chương trình tuyển dụng thực tập viên của Ngân hàng Sacombank trong năm 2017, đồng thời sẽ được nghe các chuyên gia trực tiếp tư vấn về các kỹ năng mềm, các kỹ năng nghiệp vụ v.v…Ngay sau chương trình giới thiệu tuyển dụng thực tập viên, Ngân hàng Sacombank sẽ tổ chức làm bài test cho các ứng viên.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình xin liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV (P.106 nhà hiệu bộ, ĐT: 02803 841161, DĐ: 0976588967, gặp đ/c Thái).

Fanpage: www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/.

Nơi nhận:
– BGH (b/c);
– Các khoa chuyên môn (p/h);
– SV các lớp Khoá K10 (tham gia);
– Website Nhà trường (đăng tải);
– Niêm yết các bảng tin;
– Lưu VT; TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SV
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Hoàng