Thông báo Về việc thay đổi lịch thi học kỳ 2, năm học 2014-2015 hệ đại học chính quy

ON Thứ Năm 28 Tháng Năm 2015. Posted in

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 424  /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  27  tháng   5  năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi lịch thi học kỳ 2, năm học 2014-2015 hệ đại học chính quy

Theo Kế hoạch của Nhà trường: Sáng Thứ Sáu (ngày 29 tháng 05 năm 2015) diễn ra Hội nghị lấy thư giới thiệu chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Do đó, để đảm bảo cho các cán bộ, giảng viên tham dự được đầy đủ, Nhà trường thông báo thay đổi lịch thi học kỳ 2, năm học 2014-2015 của khóa 8, khóa 9, khóa 10, khóa 11 hệ đại học chính quy và lớp K11 – Kế toán tổng hợp chất lượng cao (lịch thi thay đổi kèm theo Thông báo này).

Vậy Nhà trường thông báo để các đơn vị liên quan và sinh viên hệ đại học chính quy các khóa được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Đơn vị liên quan;
– Sinh viên đại học chính quy các khóa;
– Đăng tải Website Nhà trường;
– Lưu: VT, ĐT.
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
ThS. Trần Đình Chúc