Thông báo Về việc khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên K13

ON Thứ Năm 6 Tháng Mười 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 1001/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 05 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên K13

            Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn khám sức khỏe”;

Căn cứ Kế hoạch số 989/KH-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 04/10/2016 của Hiệu trưởng về việc Khám sức khỏe cho sinh viên K13 nhập trường năm 2016.

Nhằm kiểm tra, đánh giá sức khỏe đầu vào của sinh viên, Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên K13 theo lịch cụ thể như sau:

 

Thứ, ngày Buổi Thời gian Lớp Địa điểm
Thứ 3

11/10/2016

Sáng 7h30-8h15 K13 – Luật kinh tế 1 Trạm Y tế

Trường Đại học Kinh tế và QTKD

8h15-9h00 K13 – Luật kinh tế 2
9h00-9h45 K13 – Luật kinh tế 3
9h45-10h30 K13 – Marketing
10h30-11h15 K13 – QTDVDL&LH
Chiều 14h00-15h00 K13 – QTKD 1
15h00-16h00 K13 – QTKD 2
16h00-17h00 K13 – QTKD 3
 

Thứ 4

12/10/2016

Sáng

 

7h30-8h30 K13 – Kinh tế 1
8h30-9h25 K13 – Kinh tế 2
9h25-10h20 K13 – Kinh tế 3
10h20-11h15 K13 – TCNH 1
Chiều 14h00-14h45 K13 – TCNH 2
14h45-15h30 K13 – TCNH 3
15h30-16h15 K13 – Kế toán 1
16h15-17h00 K13 – Kế toán 2
 

Thứ 5

13/10/2016

Sáng

 

7h30-8h30 K13 – Kế toán 3
8h30-9h25 K13 – Kế toán 4
9h25-10h20 K13 – Kế toán 5
10h20-11h15 K13 – Kế toán 6
Chiều 14h00-15h30 K13 – Kế toán 7
15h30-17h00 K13 – Kế toán 8

 

Yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa, Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp thông báo, đôn đốc sinh viên đến khám sức khỏe theo đúng lịch đã sắp xếp. Ngoài thời gian trên, sinh viên nào không đến khám sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Nơi nhận:
– BGH (để b/c);
– Các Khoa (để t/h);
– Đăng tải Website Trường;
– Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS. Nguyễn Thanh Minh