Thông báo về kế hoạch xét tốt nghệp đợt 1, năm 2016 hệ đại học chính quy

ON Thứ Ba 29 Tháng Mười Hai 2015. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 1103 /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày  28   tháng  12  năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 hệ Đại học Chính quy

 Căn cứ Quyết định số: 872/QĐ-ĐHKT&QTKD – ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 về việc quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh;

Nhà trường thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 cho sinh viên hệ Đại học chính quy và nhiệm vụ các đơn vị liên quan như sau:

  • Các đơn vị liên quan hoàn thiện và kiểm tra điểm cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy trên hệ thống IU sinh viên trước ngày 15/02/2016;
  • Sinh viên các khóa nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp: nộp đơn xin xét tốt nghiệp và 03 chứng chỉ: Ngoại ngữ, Tin học và Giáo dục quốc phòng (bản photo), theo mẫu đơn trên Website của Nhà trường và nộp đơn cho Phòng Đào tạo (Phòng 304 – Nhà hiệu bộ) trước ngày 22/02/2016;
  • Các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ cho việc xét tốt nghiệp theo quy chế hiện hành và phản hồi bằng văn bản trước ngày 29/02/2016;
  • Thời gian dự kiến xét tốt nghiệp từ ngày: 01/3/2016 – 07/3/2016;

Nhà trường thông báo để sinh viên hệ đại học chính quy các khóa và các đơn vị liên quan được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– BGH (để b/c);
– BCN các khoa;
– Đăng tải Website;
– Lưu VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Ts. Trần Quang Huy