Thông báo Về việc hủy các lớp học phần học kỳ hè năm học 2014-2015

ON Thứ Năm 4 Tháng Sáu 2015. Posted in

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số: 79 /TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  4   tháng  6  năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc hủy các lớp học phần học kỳ hè năm học 2014-2015

Ngày 02/6 Phòng Đào tạo đã có thông báo cho sinh viên trên hệ thống đăng ký học IU về việc hủy các lớp học phần học kỳ phụ có sĩ số <40 và cho sinh viên đăng ký vào các lớp học phần bị hủy chuyển sang lớp khác đang mở. Đồng thời, nếu Sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần có sĩ số <40 nếu có nhu cầu vẫn mở lớp học phần sẽ cử đại diện lên Phòng Đào tạo nộp đơn xin mở lớp học phần có sĩ số <40.

Đến nay đã hết thời hạn, vậy Phòng xin thông báo hủy các lớp học phần sau:

1- Quản trị học-2-14-3 (K8_QTH(TỪ K9)_LOP03)

2- Toán kinh tế-2-14-3 (K8_TOANKT(TỪ K9)_LOP02)

3- Công cụ phái sinh-2-14-3 (K8_CCPS_LOP02)

4- Kế toán công ty-2-14-3 (K8_KTOANCTY_LOP02)

5- Kế toán ngân sách (từ k7)-2-14-3 (K8_KTOANNS_LOP01)

6- Kế toán quốc tế-2-14-3 (K8_KTOANQTE_LOP02)

7- Kế toán tài chính 1-2-14-3 (K8_KTOANTC1_LOP02)

8- Kinh tế  môi trường-2-14-3 (K8_KTMT_LOP02)

9- Kinh tế thương mại và dịch vụ-2-14-3 (K8_KTTM&DV_LOP01)

10- Luật kinh tế-2-14-3 (K8_LUATKT_LOP02)

11- Nguyên lý kế toán-2-14-3 (K8_NLKT_LOP02)

12- Quản lý nhà nước về kinh tế-2-14-3 (K8_QLNNVKT_LOP03)

13- Quản trị học-2-14-3 (K8_QTH_LOP02)

14- Quản trị sản xuất 1-2-14-3 (K8_QTSX1_LOP02)

15- Thị trường chứng khoán-2-14-3 (K8_TTCK_LOP02)

16- Thống kê doanh nghiệp-2-14-3 (K8_TKDN_LOP02)

17- Tiếng anh chuyên ngành kinh tế 1-2-14-3 (K8_TACNKT1_LOP02)

18- Tin học ứng dụng-2-14-3 (K8_TINUD_LOP03)

19- Toán kinh tế-2-14-3 (K8_TOANKT_LOP02)

20- Xã hội học đại cương-2-14-3 (K8_XHHĐC_LOP02)

21- Marketing căn bản-2-14-3 (K8_MARKETINGCB_LOP02)

* Chú ý:

– Đề nghị cố vấn học tập thông báo để sinh viên được biết và các sinh viên không học được trong kỳ phụ sẽ đăng ký học trong các học kỳ chính.

Nơi nhận:
-BCN các khoa;
-Cố vấn HT các lớp;
-Sinh viên;
-Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Đình Chúc