Thông báo Về việc đăng ký thử các học phần tự chọn trên hệ thống IU sinh viên trong học kỳ I năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ đại học chính quy K9

ON Thứ Ba 26 Tháng Năm 2015. Posted in

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số:  71 /TB-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  22   tháng   5  năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký thử các học phần tự chọn trên hệ thống IU sinh viên trong học kỳ I

năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ đại học chính quy K9

Theo khung chương trình đào tạo trong học kỳ I năm học 2015-2016, các chuyên ngành K9 có một số tín chỉ tự chọn. Để có cơ sở mở các học phần tự chọn thành học phần bắt buộc, Nhà trường mở hệ thống IU sinh viên cho sinh viên thuộc các chuyên ngành trên đăng ký các học phần tự chọn. Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký thử các học phần tự chọn, Nhà trường sẽ quyết định các môn tự chọn ấn định thành môn bắt buộc được mở trong học kỳ I năm học 2015-2016. Mỗi chuyên ngành có số tín chỉ tự chọn khác nhau, kế hoạch cụ thể như sau:

 1. Thời hạn đăng ký: Từ ngày 08/06/2015 đến ngày 11/06/2015.
 2. Các ngành, chuyên ngành có môn tự chọn:
 • Ngành Kinh tế (bao gồm cả K9 Thương mại quốc tế chất lượng cao) gồm:
 • Khối kiến thức cơ sở ngành chính: tối thiểu 04 tín chỉ
 • Khối kiến thức chuyên ngành: tối thiểu 04 tín chỉ
 • Ngành Quản trị kinh doanh: (Khối kiến thức chuyên ngành) tối thiểu 04 tín chỉ
 • Ngành Marketing, Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành: (Khối kiến thức chuyên ngành) tối thiểu 04 tín chỉ
 • Ngành Tài chính – ngân hàng: (Khối kiến thức chuyên ngành) tối thiểu 04 tín chỉ
 • Ngành Kế toán:

+ Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: (Khối kiến thức chuyên ngành) tối thiểu 05 tín chỉ

+ Chuyên ngành Kế toán tổng hợp:

 • Khối kiến thức cơ sở ngành chính: tối thiểu 04 tín chỉ.
 • Khối kiến thức chuyên ngành: tối thiểu 04 tín chỉ.

Đề nghị các Khoa, giáo viên chủ nhiệm thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện đăng ký đúng hạn.

Lưu ý:

 • Sinh viên kiểm tra khung chương trình để đăng ký chính xác các môn tự chọn trong kỳ đối với từng chuyên ngành.
 • Đối với những ngành đăng ký 08 tín chỉ tự chọn: Sinh viên không được đăng ký 08 tín chỉ tự chọn trong cùng một khối kiến thức mà phải đăng ký tối thiểu 04 tín chỉ thuộc khối kiến thức cơ sở ngành chính và tối thiểu 04 tín chỉ thuộc khối kiến thức chuyên ngành.
 • Vì quyền lợi cá nhân, sinh viên phải vào đăng ký các học phần tự chọn đầy đủ để có cơ sở Nhà trường ấn định thành các học phần bắt buộc.
Nơi nhận:
– Các khoa liên quan;
– Website;
– Lưu ĐT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
ThS. Trần Đình Chúc