Thông báo Về việc bổ sung công nhận chứng chỉ TOEFL ITP đạt chuẩn ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học chính quy

ON Thứ Hai 26 Tháng Chín 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 964/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 26 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung công nhận chứng chỉ TOEFL ITP  đạt chuẩn ngoại ngữ
đối với sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học chính quy

          Căn cứ Công văn số 3762/BGDĐT-GDĐH ngày 05/6/2013 về việc công nhận chứng chỉ TOEFL ITP khi xem xét năng lực ngoại ngữ của Bộ Giáo dục đào tạo;

Căn cứ Công văn số 2078/ĐHTN-ĐT ngày 22/12/2014 về việc quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của ĐHTN;

Căn cứ Đề án chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Kinh tế và QTKD giai đoạn 2013-2015 và 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 966/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2015 Phụ lục điều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên hệ chính quy của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và QTKD.

Căn cứ Tờ trình ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Phòng Đào tạo về việc công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy.

Nay, Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy về việc bổ sung công nhận chứng chỉ TOEFL ITP  đạt chuẩn ngoại ngữ.

Trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:
– BGH (để bc);
– Sinh viên hệ ĐHCQ (để th);
– Đăng tải website;
– Lưu VT, ĐT

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Đã ký 

 TS. Tạ Thị Thanh Huyền