Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm học 2014-2015 hệ Đại học Chính quy

ON Thứ Hai 1 Tháng Sáu 2015. Posted in

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 339   /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   7  tháng  5  năm 2015

THÔNG BÁO
Về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm học 2014-2015 hệ Đại học Chính quy

Căn cứ Quyết định số: 872/QĐ-ĐHKT&QTKD – ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 về việc quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh;

Căn cứ thông báo số: 1048/TB-ĐHKT&QTKD ngày 22 tháng 10 năm 2014 về kế hoạch xét tốt nghiệp trong năm học 2014-2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh;

Nhà trường thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm học 2014-2015 cho các sinh viên hệ Đại học chính quy như sau:

  • Các đơn vị liên quan hoàn thiện và kiểm tra điểm cho sinh viên các lớp K8 hệ Đại học chính quy trước ngày 08/6/2015;

+ Đối với sinh viên K8 nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp, yêu cầu nộp 02 chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học (bản photo);

+ Đối với sinh viên K5, K6, K7 yêu cầu nộp đơn xét tốt nghiệp và 02 chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học theo mẫu đơn trên website của Nhà trường;

– Các đơn vị liên quan thực hiện các nhiện vụ cho việc xét tốt nghiệp theo quy chế hiện hành và phản hồi bằng văn bản trước ngày: 21/6/2015 ;

– Thời gian dự kiến xét tốt nghiệp từ ngày: 22/6/2015 – 28/6/2015;

Ban chủ nhiệm các Khoa và cố vấn học tập thông báo cho tất cả các sinh viên thực hiện kế hoạch trên và nộp đơn cho Phòng Đào tạo tại phòng 304 Nhà hiệu bộ trước ngày 14/6/2015.

Nơi nhận:

– BGH (để b/c);
– BCN các khoa;
– Đăng tải Website;
– Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Đình Chúc