THÔNG BÁO Về kế hoạch kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng anh đầu vào cho Sinh viên K13 hệ Đại học chính quy (lần 2)

ON Thứ Ba 20 Tháng Chín 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 947 /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 09 năm 2016

THÔNG BÁO
Về kế hoạch kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng anh đầu vào cho Sinh viên K13 hệ Đại học chính quy (lần 2)

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT, ngày 31/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc “Thành lập hội đồng kiểm tra đánh giá trình độ tiếng anh đầu vào cho sinh viên khóa 13 hệ Đại học chính quy”, Nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá cụ thể (kế hoạch đính kèm ) cho các sinh viên chưa tham gia kiểm tra, đánh giá và những sinh viên nhập học sau (có danh sách kèm theo danh sách sinh viên chưa test tiếng anh k13 danh sách sinh viên test tiếng anh k13 lần 2).

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo tới Giảng viên giảng dạy các lớp học phần K13 và cố vấn học tập các lớp K13 để đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng anh đầu vào đầy đủ, nghiêm túc.

Tất cả Sinh viên các lớp K13 đều phải tham gia kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng anh đầu vào, nếu sinh viên nào không tham gia kiểm tra, đánh giá Nhà trường sẽ không đưa vào danh sách phân loại, đánh giá trình độ tiếng anh.

 

Nơi nhận:
-BCN các khoa;
– Sinh viên k13;
– Website;
– Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Tạ Thị Thanh Huyền