Thông báo Về đăng ký lại học phần tiếng anh của một số sinh viên K13 hệ Đại học chính quy

ON Thứ Năm 29 Tháng Chín 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 976/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 29 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO
Về đăng ký lại học phần tiếng anh của một số sinh viên K13 hệ Đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT, ngày 31/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc “Thành lập hội đồng kiểm tra đánh giá trình độ tiếng anh đầu vào cho sinh viên khóa 13 hệ Đại học chính quy”,

Qua 02 đợt kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng anh đầu vào cho sinh viên K13, Nhà trường đã sắp xếp theo danh sách điểm (có danh sách kèm theo) và sẽ tiến hành cho những sinh viên thuộc các lớp học phần sau và những sinh viên có tổng điểm >=255 tự đăng ký lại trên IU, cụ thể như sau:

1- Hủy đăng ký (không hủy lớp học phần) của những sinh viên thuộc 2 lớp học phần tiếng anh I (Lớp K13_TA1_Lớp21 và K13_TA1_Lớp22).

2- Ngoài 2 lớp học phần trên, những sinh viên có tổng điểm <=250 đã đăng ký vào các lớp học phần khác giữ nguyên lớp học phần đã đăng ký.

3- Những sinh viên có tổng điểm <=250 thuộc 2 lớp học phần bị hủy sẽ tự đăng ký vào các lớp học phần khác.

4- Những sinh viên có tổng điểm >=255 và <280 tự chuyển đăng ký vào lớp học phần K13_TA1_Lớp21.

5- Những sinh viên có tổng điểm >280 tự chuyển đăng ký vào lớp học phần K13_TA1_Lớp22.

6- Thời gian để các sinh viên trên đăng ký, sắp xếp lại lớp học phần tiếng anh trên IU: Từ ngày 29/9 đến ngày 5/10/2016

* Chú ý:

– Thời gian trên chỉ dành cho những sinh viên K13 thuộc đối tượng trên sắp xếp lại lớp học phần Tiếng anh I, không được hủy những lớp học phần khác vì thời gian học tính từ đầu học kỳ, nếu hủy nhầm sẽ không đăng ký lại được.

– Tất cả những sinh viên khác, thuộc khóa khác không liên quan đến các lớp học phần tiếng anh I trên không vào IU trong thời gian trên. Vì mọi sự thay đổi trong thời gian này của những sinh viên không thuộc các đối tượng trên đều không được công nhận, do vậy nếu sinh viên nào cố tình không làm theo thông báo của Nhà trường sẽ tự chịu trách nhiệm với kết quả học tập của mình.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo tới Cố vấn học tập các lớp K13 để đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc việc phân loại, xếp lớp học phần tiếng anh I.

 

Nơi nhận:
-BCN các khoa;
– Cố vấn học tập k13;
– Sinh viên k13;
– Website;
– Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Tạ Thị Thanh Huyền