Thông báo, Kế hoạch và lịch kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng anh đầu vào cho Sinh viên K13

ON Thứ Tư 7 Tháng Chín 2016. Posted in

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số: 198/TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 7 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO
Về kế hoạch kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng anh đầu vào cho Sinh viên K13 hệ Đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT, ngày 31/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc “Thành lập hội đồng kiểm tra đánh giá trình độ tiếng anh đầu vào cho Sinh viên khóa 13 hệ Đại học chính quy”, Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá cụ thể (kế hoạch đính kèm).

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo tới Giảng viên giảng dạy các lớp học phần K13 tạo điều kiện cho Sinh viên tham gia kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng anh đầu vào nếu bị trùng với lớp học phần học chính khóa.

Tất cả Sinh viên các lớp K13 đều phải tham gia kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng anh đầu vào, có danh sách chi tiết kèm theo.

Lịch thi

Danh sách kiểm tra tiếng anh đầu vào

 

Nơi nhận:
-BCN các khoa;
– Sinh viên k13;
– Website;
– Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Tạ Thị Thanh Huyền