Thông báo dự kiến kế hoạch 2016-2017

ON Thứ Bảy 15 Tháng Mười 2016. Posted in

TR??NG ?H KINH T? & QTKDPH�NG ?�O T?OS?: 213/TB-?T

C?NG HO� X� H?I CH? NGH?A VI?T NAM??c l?p – T? do – H?nh ph�cTh�i Nguy�n, ng�y 14 th�ng 10 n?m 2016

TH�NG B�OV? vi?c D? ki?n k? ho?ch ??ng k� h?c ph?n k? II n?m h?c 2016-2017 c�c l?p h? ??i h?c ch�nh quy K10, K11, K12, K13

�C?n c? ch??ng tr�nh ?�o t?o h? ??i h?c ch�nh quy, Nh� tr??ng d? ki?n k? ho?ch ??ng k� c�c h?c ph?n t? ch?n v� c�c h?c ph?n ch�nh th?c h? ??i h?c ch�nh quy h?c k? II n?m h?c 2016-2017 nh? sau:I- ??i v?i Kh�a 10:1- T? 7/11 ??n 11/11/2016: Sinh vi�n ??ng k� h?c ph?n Th?c t?p t?t nghi?p tr�n ph?n m?m IU.2- T? th�ng 2/2017 s? ??ng k� Kh�a lu?n v� cho ??ng k� l?y s? l??ng ?? ?n ??nh sau ?� ??ng k� 6 t�n ch? thay th? kh�a lu?n.II- ??i v?i Kh�a 11:1- T? 17/10 ??n 22/10/2016: Nh� tr??ng m? c�c h?c ph?n t? ch?n cho Sinh vi�n ng�nh T�i ch�nh ng�n h�ng (05 t�n ch? t? ch?n c? s? ng�nh) ??ng k� tr�n IU ?? l?y c? s? m? l?p, t? ?� ?n ??nh c�c h?c ph?n t? ch?n ch�nh th?c ???c m? trong h?c k?, y�u c?u t?t c? sinh vi�n v�o ??ng k� theo chuy�n ng�nh ?? c� k? ho?ch m? l?p c? th?.2- T? 24/10 ??n 4/11/2016: C?n c? v�o s? l??ng sinh vi�n ?� ??ng k� tr�n c�c l?p h?c ph?n, nh� tr??ng quy?t ??nh c�c h?c ph?n t? ch?n ???c m? (th�ng b�o tr�n IU) v� x�y d?ng Th?i kh�a bi?u d? ki?n h?c k? II n?m h?c 2016-2017.3- T? 7/11 ??n 11/11/2016: G?i th?i kh�a bi?u d? ki?n cho c�c Khoa ph?n h?i v� ph�n c�ng gi?ng vi�n.4- T? 14/11 ??n 25/11/2016: Sinh vi�n ??ng k� h?c ph?n tr�n ph?n m?m IU.5- T? 23/11 ??n 25/11/2016: Sinh vi�n c�c kh�a kh�c ??ng k� h?c gh�p v�o c�c l?p m� s? s? c�n cho ph�p.6- T? 28/11 ??n 30/11/2016: Giai phap Hop truc tuyenC?n c? v�o s? l??ng sinh vi�n ??ng k� tr�n c�c l?p h?c ph?n, nh� tr??ng quy?t ??nh h?y c�c l?p h?c ph?n kh�ng ?? s? s? m? l?p, sinh vi�n c�c l?p h?c ph?n b? h?y chuy?n ??ng k� v�o c�c l?p h?c ph?n kh�c ?� m? (kh�ng ???c r�t c�c h?c ph?n ?� ??ng k�, ch? ??ng k� th�m).III- ??i v?i Kh�a 12:1- T? 24/10 ??n 28/10/2016: Nh� tr??ng m? c�c h?c ph?n t? ch?n cho Sinh vi�n c�c ng�nh (tr? ng�nh Lu?t kinh t?) ??ng k� tr�n IU ?? l?y c? s? m? l?p, t? ?� ?n ??nh c�c h?c ph?n t? ch?n ch�nh th?c ???c m? trong h?c k?, y�u c?u t?t c? sinh vi�n v�o ??ng k� theo chuy�n ng�nh ?? c� k? ho?ch m? l?p c? th?:* Ng�nh K? to�n:Sinh vi�n ch?n 2 t�n ch? trong ph?n ki?n th?c c? s? ng�nh.* Ng�nh Qu?n tr? Kinh doanh, Qu?n tr? DVDL & L? h�nh, Marketing:Sinh vi�n ch?n 2 t�n ch? trong ph?n ki?n th?c c? s? ng�nh, 4 t�n ch? trong ph?n ki?n th?c c? s? ng�nh ch�nh.* Ng�nh T�i ch�nh Ng�n h�ng:Sinh vi�n ch?n 2 t�n ch? trong ph?n ki?n th?c c? s? ng�nh.* Ng�nh Kinh t?:Sinh vi�n ch?n 2 t�n ch? trong ph?n ki?n th?c c? s? ng�nh.2- T? 31/10 ??n 11/11/2016: C?n c? v�o s? l??ng sinh vi�n ?� ??ng k� tr�n c�c l?p h?c ph?n, nh� tr??ng quy?t ??nh c�c h?c ph?n t? ch?n ???c m? (th�ng b�o tr�n IU) v� x�y d?ng Th?i kh�a bi?u d? ki?n h?c k? II n?m h?c 2016-2017.3- T? 14/11 ??n 18/11/2016: G?i th?i kh�a bi?u d? ki?n cho c�c Khoa ph?n h?i v� ph�n c�ng gi?ng vi�n.4- T? 21/11 ??n 02/12/2016: Sinh vi�n ??ng k� h?c ph?n tr�n ph?n m?m IU.5- T? 30/11 ??n 02/12/2016: Sinh vi�n c�c kh�a kh�c ??ng k� h?c gh�p v�o c�c l?p m� s? s? c�n cho ph�p.6- T? 5/12 ??n 7/12/2016: C?n c? v�o s? l??ng sinh vi�n ??ng k� tr�n c�c l?p h?c ph?n, nh� tr??ng quy?t ??nh h?y c�c l?p h?c ph?n kh�ng ?? s? s? m? l?p, sinh vi�n c�c l?p h?c ph?n b? h?y chuy?n ??ng k� v�o c�c l?p h?c ph?n kh�c ?� m? (kh�ng ???c r�t c�c h?c ph?n ?� ??ng k�, ch? ??ng k� th�m).IV- ??i v?i Kh�a 13:Hop truc tuyen1- T? 21/11 ??n 27/11/2016: G?i th?i kh�a bi?u d? ki?n cho c�c Khoa ph?n h?i v� ph�n c�ng gi?ng vi�n.2- T? 28/11 ??n 9/12/2016: Sinh vi�n ??ng k� h?c ph?n tr�n ph?n m?m IU.3- T? 7/12 ??n 9/12/2016: Sinh vi�n c�c kh�a kh�c ??ng k� h?c gh�p v�o c�c l?p m� s? s? c�n cho ph�p.4- T? 12/12 ??n 14/12/2016: C?n c? v�o s? l??ng sinh vi�n ??ng k� tr�n c�c l?p h?c ph?n, nh� tr??ng quy?t ??nh h?y c�c l?p h?c ph?n kh�ng ?? s? s? m? l?p, sinh vi�n c�c l?p h?c ph?n b? h?y chuy?n ??ng k� v�o c�c l?p h?c ph?n kh�c ?� m? (kh�ng ???c r�t c�c h?c ph?n ?� ??ng k�, ch? ??ng k� th�m).V- Ch� �:����� ?? ngh? C? v?n h?c t?p h??ng d?n cho sinh vi�n ??ng k� h?c ph?n h?c k? II n?m h?c 2016-2017 l?u � c�c ?i?u sau:- Sinh vi�n xem tr??c khung ch??ng tr�nh h?c ?? n?m ???c c�c h?c ph?n ch�nh th?c v� t? ch?n trong h?c k? m?i.- Xem k? c�c th�ng tin v? h?c ph?n (T�n h?c ph?n, m� h?c ph?n, s? t�n ch?, ng�nh h?c�) tr??c khi ??ng k� tr�n IU.- ??ng k� h?c ph?n ??m b?o ?? s? t�n ch? t?i thi?u theo quy ch?.- Sinh vi�n ??ng k� h?c tu�n th? theo k? ho?ch tr�n v� c?p nh?t th�ng tin ??ng k� h?c th??ng xuy�n tr�n IU, Nh� tr??ng s? kh�ng h? tr? nh?ng tr??ng h?p sinh vi�n nh? b?n ??ng k� ho?c h?y h?c ph?n. 

N?i nh?n:-BCN c�c khoa;-C? v?n HT c�c l?p k10,k11,k12,k13;– Sinh vi�n �k10,k11,k12,k13;– Website;– L?u ?T.

KT. TR??NG PH�NGPH� TR??NG PH�NG�

TS. T? Th? Thanh Huy?n