THÔNG BÁO Chương trình học bổng phát triển nguồn lực Nhật Bản (JDS)

ON Thứ Ba 16 Tháng Tám 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 779/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 9 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO
Chương trình học bổng phát triển nguồn lực Nhật Bản (JDS)

Căn cứ Thông báo số 1752/TB-ĐHTN ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Đại học Thái Nguyên về Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản, Nhà trường thông tin cụ thể  về chương trình như sau:

Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) là dự án học bổng dài hạn do chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, đồng thời mở rộng và thắt chặt quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản.

Học bổng JDS là học bổng thạc sĩ toàn phần 2 năm bằng tiếng Anh tại các trường Đại học của Nhật Bản dành cho các cán bộ trẻ thuộc khối cơ quan Nhà nước.

Năm 2016, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE) tiếp tục triển khai dự án JDS với 30 suất học bổng cho khóa học 2017-2018 ở các chuyên ngành: quản trị công, chính sách công, kinh tế, quản trị kinh doanh, kỹ thuật, khoa học, nghiên cứu hợp tác quốc tế, khoa học môi trường, kinh tế, nông nghiệp, luật…(Nội dung chi tiết có trong tài liệu đính kèm.)

Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong Trường, đề nghị các đơn vị triển khai rộng rãi đến các cán bộ, giảng viên thuộc đối tượng xét tuyển trên và các ứng viên khác quan tâm tới chương trình này.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

– BGH (để b/c);

– Các đơn vị trong trường (để t/h);

– Lưu VT, HTQT;

– Đăng tải Website

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KH-CN&HTQT

(Đã ký)

TS. Bùi Thị Minh Hằng