Lịch thi giữa học phần (Học kỳ 1 năm học 2016-2017) Môn: Thương mại điện tử căn bản (K10,K11) (Sửa đổi)

ON Thứ Sáu 7 Tháng Mười 2016. Posted in

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QTKD TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH THI GIỮA HỌC PHẦN
(Học kỳ 1 năm học 2016-2017)

Môn: Thương mại điện tử căn bản (K10,K11)

Thứ Buổi Tuần (17/10/2016 đến 23/10/2016) Thời gian Địa điểm Ghi chú  
Thứ 2 Sáng Thương mại điện tử căn bản-1-16 (K10_Lớp01)

Thương mại điện tử căn bản-1-16 (K10_Lớp02)

Tiết 2,3

Tiết 4,5

502 GK1    
Chiều          
Thứ 3 Sáng          
Chiều          
Thứ 4 Sáng          
Chiều          
Thứ 5 Sáng Thương mại điện tử căn bản-1-16 (K11_Lớp01)

Thương mại điện tử căn bản-1-16 (K11_Lớp02)

Tiết 2,3

Tiết 4,5

502 GK1    
Chiều          
Thứ 6 Sáng          
Chiều          
Thứ 7 Sáng Thương mại điện tử căn bản-1-16 (K10_Lớp04)

Thương mại điện tử căn bản-1-16 (K10_Lớp03)

Tiết 2,3

Tiết 4,5

502 GK1    
Chiều          
Chủ nhật Sáng          
Chiều Thương mại điện tử căn bản-1-16 (K11_Lớp03)

Thương mại điện tử căn bản-1-16 (K11_Lớp04)

Tiết 8,9

Tiết 10,11

502 GK1    
 

Trưởng bộ môn

(đã ký)

Ngô Thị Hương Giang