Kết quả xét chế độ chính sách cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2016-2017

ON Thứ Hai 10 Tháng Mười 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD
Số: 1007/ĐHKT&QTKD-CTSV
Về kết quả xét chế độ chính sách cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2016 -2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:     Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 07/10/2016 về việc xét chế độ chính sách cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2016 -2017;

Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo tới các lớp sinh viên về danh sách sinh viên được hưởng các chế độ chính sách xét trong học kỳ I năm học 2016-2017 như sau:

  1. Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí (đính kèm);
  2. Danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội (đính kèm);
  3. Danh sách sinh viên được Hỗ trợ chi phí học tập (đính kèm);

(Ghi chú: Danh sách được đăng tải trên website của trường tueba.edu.vn và website của phòng Công tác HSSV cthssv.tueba.edu.vn )

Mọi ý kiến phản hồi (nếu có) đề nghị gửi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 Khu hiệu bộ) chậm nhất vào ngày 14/10/2016 để phòng làm quyết định chính thức trình BGH ký (the silk design). Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đăng tải Website
– Lưu VT, CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

Th.S Trần Lương Đức