Công văn V/v Tham dự buổi tọa đàm “Tăng cường năng lực quản trị cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam”

ON Thứ Bảy 18 Tháng Tư 2015. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD
Số: 280/ĐHKT&QTKD-HTQT
V/v Tham dự buổi tọa đàm “Tăng cường năng lực
quản trị cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: Các Khoa trong Trường

Căn cứ công văn số 413/ ĐHTN-HTQT ngày 13/3/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc đăng ký chương trình học giả thỉnh thảng U.S Fulbright Scholars tại Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã gửi đơn đăng ký và được tiếp nhận 01 học giả thỉnh giảng của chương trình học giả thỉnh giảng Fulbright – Mỹ. Ngày 22/4/2015 Tiến sĩ Everett Myers JR sẽ đến trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh để trực tiếp giảng dạy trong buổi tọa đàm với chủ đề: “Tăng cường năng lực quản trị cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam” (Enhancing Capacity of Corporate Governance for Vietnam Commercial Banks), nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 9:00 – 11:30 ngày 22/4/2015
  2. Địa điểm: Phòng 101 – GK1
  3. Thành phần: Các cán bộ, giảng viên (kể cả giảng viên kiêm nhiệm) và sinh viên quan tâm đến buổi tọa đàm.
  4. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh (Có phiên dịch tiếng Việt).
  5. Chương trình: bài giảng 90 phút, thời gian còn lại dành cho hỏi đáp.

Phòng KHCN&HTQT đề nghị các Khoa trong Trường triển khai lập danh sách cán bộ, giảng viên, sinh viên đến tham dự buổi tọa đàm (mỗi khoa cử ít nhất 30 giảng viên và sinh viên đến tham dự buổi tọa đàm). Các đơn vị lập danh sách và gửi về Phòng KH-CN&HTQT qua email: sihien87@gmail.com trước 17:00 ngày 20/4/2015.

Mọi chi tiết xin liên hệ: đ/c Ngô Sĩ Hiển chuyên viên phòng KH-CN&HTQT sdt: 0962 897 262

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
– BGH (báo cáo);
– Như kính gửi;
– Lưu VT, HTQT;
– Đăng tải Website.
 
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh