Công văn V/v Sinh viên được miễn học phần Tin học đại cương nếu đạt chuẩn về Tin học

ON Thứ Sáu 8 Tháng Một 2016. Posted in

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số: 3A /TB-ĐT
V/v Sinh viên được miễn học phần Tin học đại cương nếu đạt chuẩn về Tin học
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  07   tháng   01  năm 2016

Kính gửi:

– Ban chủ nhiệm các Khoa;
– Giáo viên chủ nhiệm các lớp;
– Sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy.

Căn cứ vào quyết định số: 36/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc công nhận miễn học phần Tin học đại cương nếu sinh viên đạt chuẩn về Tin học. Do đó, phòng Đào tạo thông báo đến giảng viên, sinh viên được biết, cụ thể như sau:
1. Những sinh viên chưa có điểm học phần Tin học đại cương trên hệ thống IU quản lý, nếu đạt chuẩn về Tin học (chứng chỉ IC3; MOS) sẽ được miễn học và không phải đóng học phí cho học phần Tin học đại cương.
2. Điểm quy đổi của những sinh viên được miễn học phần Tin học đại cương theo hệ số 10: 10 điểm.
3. Sinh viên được miễn học phần Tin học đại cương vẫn phải chủ động đăng ký trên hệ thống IU sinh viên để có danh sách nhập điểm.
4. Sinh viên báo lại cho Giảng viên giảng dạy và nộp kết quả về Phòng Đào tạo (Photo chứng chỉ) trước khi thi cuối kỳ một tháng.
Vậy đề nghị Ban chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm thông báo đến các sinh viên hệ Đại học chính quy, đặc biệt đối với sinh viên K12 để sớm có kế hoạch đăng ký dự thi IC3, MOS để đạt chuẩn về Tin học và được miễn học phần Tin học đại cương.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu ĐT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
ThS. Trần Đình Chúc