Công văn v/v Kê khai giờ Nghiên cứu Khoa học của CB,GV của nhà trường năm học 2014- 2015

ON Thứ Tư 12 Tháng Tám 2015. Posted in

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
                TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD                   Số:912/ĐHKT&QTKD-KHCN
V/v Kê khai giờ Nghiên cứu Khoa học của CB,GV của nhà trường năm học 2014- 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Các Khoa trong Trường

Theo chỉ đạo của Ban giám hiệu, phòng Khoa học – Công nghệ & Hợp tác Quốc tế phải thực hiện việc xác nhận giờ Nghiên cứu Khoa học cho Cán bộ giảng viên của Nhà trường  để phục vụ cho việc xác định khối lượng giờ dạy năm học 2014 – 2015;

Phòng  Khoa học – Công nghệ & Hợp tác Quốc tế đề nghị các Khoa kê khai số giờ Nghiên cứu khoa học của Giảng viên (kể cả giảng viên kiêm nhiệm) của đơn vị mình  theo mẫu  ( file đính kèm)  kèm theo minh  chứng  (ngoài  minh chứng đã nộp làm minh chứng cho Sáng kiến năm học 2014 -2015) gửi về phòng Khoa học – Công nghệ & Hợp tác Quốc tế (đ/c Vân), bản mềm gửi về thư điện tử  phongkhcn.tueba@gmail.com trước ngày 20/8/2015.  

Hết thời hạn trên, phòng KH-CN & HTQT sẽ chuyển Xác nhận giờ NCKH năm học 2014-2015 sang phòng Đào tạo. Các đơn vị nộp muộn sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng !

Nơi nhận:
– BGH ( để b/c);
– Đăng Website;
– Các Khoa ( để t/h);
– Lưu VT, KH-CN.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KH-CN & HTQT

(Đã ký)

TS. Bùi Thị Minh Hằng