Công văn V/v đôn đốc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2016 của tỉnh Yên Bái

ON Thứ Năm 13 Tháng Tám 2015. Posted in

              ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
                TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

      Số:622/ĐHKT&QTKD-QLKH
V/v đôn đốc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2016 của tỉnh Yên Bái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 12 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Nhà trường đã có Công văn số 631/ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 15 tháng 4 năm 2015 về việc Đề xuất dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật KHCN để xây dựng mô hình phát triển nông lâm nghiệp và Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2016 của tỉnh Yên Bái, trong đó đề xuất nhiệm vụ và thời hạn gửi trước ngày 22 tháng 5 năm 2015. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh chưa nhận được đề xuất nhiệm vụ từ các đơn vị trong trường để tổng hợp nộp Đại học Thái Nguyên.

Theo Công văn số 1673/ĐHTN-KHCN&MT ngày 10/8/2015 của Giám đốc ĐHTN về việc đôn đốc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2016 của tỉnh Yên Bái, Nhà trường đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa và Trưởng các đơn vị trong trường khẩn trương thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên của đơn vị đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2016 của tỉnh Yên Bái (có công văn gửi kèm).

Đề xuất nhiệm vụ KHCN của tỉnh Yên Bái gửi 02 bản cứng về Phòng KHCN&HTQT (P309) và 01 bản điện tử về địa chỉ: thuybpkh@yahoo.com để tổng hợp và báo cáo Hiệu trưởng trước ngày 20/9/2015.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

– BGH (b/c);

– Như trên;
– Website (đăng tải);
– Lưu: VT, KHCN.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Trần Quang Huy