Thông báo Về Chương trình học bổng nước ngoài năm học 2016-2017

ON Thứ Hai 3 Tháng Mười 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 983/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 30 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO
Về Chương trình học bổng nước ngoài năm học 2016-2017

Căn cứ nhiệm vụ và chức năng của đơn vị, Phòng KH-CN&HTQT khai thác một số chương trình học bổng nước ngoài năm học 2016-2017 dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên. Cụ thể như sau:

  1. Học bổng bậc Sau Đại học tại trường Đại học Sunway, Malaysia
  2. Học bổng Lãnh đạo tương lai (Toàn cầu) MBA, ĐH Curtin, Úc
  3. Học bổng toàn phần bậc Sau Đại học, Đại học Oxford, Anh
  4. Học bổng 100% học phí, ĐH Nottingham, phân viện Malaysia

Phòng KH-CN&HTQT thông báo tới các đơn vị trong Trường, đề nghị các đơn vị triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo các văn bản đính kèm hoặc liên hệ Bộ phận Hợp tác quốc tế – SĐT: 02803. 647 683

Trân trọng./.

Nhấn để tải về tệp tin

Nơi nhận:
– BGH (để b/c);
– Các đơn vị trong trường (để t/h);
– Lưu VT, HTQT;
– Đăng tải Website

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH-CN&HTQT
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) 

ThS. Nguyễn Văn Quang