Thông báo V/v Đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2017

ON Thứ Hai 19 Tháng Chín 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 931 /ĐHKT&QTKD-KHCN
V/v Đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 15 tháng  9 năm 2016

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đồng thời để báo cáo Đại học Thái Nguyên về việc đăng ký các đề tài KH&CN cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2017.

Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia đăng ký đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2017, cụ thể như sau:

  1. Hội đồng khoa học của các khoa tiến hành họp xét Thuyết minh đề tài, lập danh sách và xếp loại theo thứ tự ưu tiên (giảng viên kiêm nhiệm ở các phòng, Trung tâm, Viện sẽ chủ động đăng ký với khoa chuyên môn, việc xét cũng được tiến hành trong cùng khoa). Mẫu Thuyết minh, Biên bản và Phiếu đánh giá tuyển chọn đề tài xem tại địa chỉ:http://old.tueba.edu.vn/category/documents/cac-bieu-mau-de-tai-khcn-cac-cap/
  2. Trước ngày 15 tháng 12 năm 2016, các đơn vị cần gửi:

– Danh mục tổng hợp đề tài KHCN cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên (Mẫu đính kèm)

– Thuyết minh cho từng đề tài (01 bản đầy đủ thông tin của chủ nhiệm đề tài, các thành viên nghiên cứu và 11 bản không có thông tin của chủ nhiệm đề tài và các thành viên nghiên cứu);

– Biên bản và Phiếu đánh giá thuyết minh cấp Khoa đề tài KHCN cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên.

Yêu cầu:  các đơn vị gửi  bản cứng về Phòng 309 và bản mềm về email: huongche_tn@yahoo.com

Nơi nhận:
– BGH (b/c);
– Như kính gửi (t/h);
– Website (đăng tải);
– Lưu: VT, KHCN.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh