Thông báo Về việc đăng ký tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

ON Thứ Sáu 12 Tháng Tám 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 781/ĐHKT&QTKD-ĐT
Về việc đăng ký tổ chức
bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 09 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: – Ban Đào tạo – Đại học Thái Nguyên;
– (Bộ phận Đào tạo Sau đại học).
– Trung tâm thông tin – Thư viện Trường ĐHKT&QTKD.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đăng ký tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp cho nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình học tập và luận án, đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên cho phép bảo vệ luận án trước hội đồng đánh giá luận án cấp Trường.

 Nội dung như sau:

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp cấp Trường cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Mỹ với đề tài:

“Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp.

Mã số: 62 62 01 15.

Người hướng dẫn khoa học:

  1. TS. Trần Nhuận Kiên, Trường Đại học Kinh tế & QTKD, hướng dẫn 1.
  2. PGS.TS. Trần Chí Thiện, Trường Đại học Kinh tế & QTKD, hướng dẫn 2.

Thời gian: 15 giờ 00’, ngày 27 tháng 08 năm 2016

Địa điểm: Phòng họp A – Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Minh